آفتاب

واژه نامه های آفتاب

قیمت‌گذاری ناحیه‌ای؛ قیمت‌گذاری منطقه‌ای؛ تعیین قیمت براساس ناحیه


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
قیمت‌گذاری ناحیه‌ای؛ قیمت‌گذاری منطقه‌ای؛ تعیین قیمت براساس ناحیه

واژه انگلیسی
Zone Pricing

توضیحات
طرز تعیین قیمت کالاها بدین سان که فروشنده بازار را به چند ناحیه تقسیم می‌کند و در هر ناحیه قیمتی برای کالاهای خود معین می‌نماید.