آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نرخ کرایهٔ منطقه‌ای


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
نرخ کرایهٔ منطقه‌ای

واژه انگلیسی
Zone Freight Rate

توضیحات
نرخ کرایهٔ به کاربردنی دربارهٔ محموله‌ها از هر نقطه در یک ناحیه یا منطقه به هر نقطهٔ دیگر در همان ناحیه.