آفتاب

واژه نامه های آفتاب

فرضیهٔ منطقه‌ای؛ فرضیهٔ ناحیه‌ای


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
فرضیهٔ منطقه‌ای؛ فرضیهٔ ناحیه‌ای

واژه انگلیسی
Zonal Hypothesis

توضیحات
این فرضیه که انواع استفاده از اراضی و تصرف، تأثیر متقابل در شهر شکل یک مجموعه نواحی هم مرکز را پیدا می‌کند، به قسمی که محلهٔ کار و کسب در مرکز واقع شده است و با یک ناحیهٔ انتقالی احاطه گردیده و سپس در پی آن یک رشته نواحی هم‌مرکز قرار دارند که نواحی بیرون‌تر دارای خانه‌های متدرجاً گران‌تر و در حومهٔ شهر منازل تجملی گرانبها قرار می‌گیرند.