آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اتحادیهٔ گمرکی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
اتحادیهٔ گمرکی

واژه انگلیسی
Zollverein

توضیحات
اصطلاح آلمانی است به معنای اتحادیهٔ گمرکی. اتحاد چند کشور به منظور پایین آوردن تعرفه میان کشورهای عضو اتحادیه و گاهی قبول تعرفهٔ یکنواخت در برابر کشورهای غیرعضو.