آفتاب

واژه نامه های آفتاب

صنایع غیرتولیدی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
صنایع غیرتولیدی

واژه انگلیسی
Zero Sum Industries

توضیحات
(از دید اقتصاد ملی) آن‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را گویند که بر درآمد ملی چیزی نمی‌افزایند و فقط از دید فردی فایده دارند.