آفتاب

واژه نامه های آفتاب

رشد جمعیت صفر


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
رشد جمعیت صفر

واژه انگلیسی
Zero Population Growth

توضیحات
به وضعی اطلاق می‌شود که شمار نفوس یک کشور یا یک منطقه ثابت می‌ماند، یعنی زه و زاد، مرگ و میر و کوچ به هر سو یکدیگر را خنثی می‌کنند. نشانهٔ اختصاری آن .Z.P.G است.