آفتاب

واژه نامه های آفتاب

برنامهٔ بدون عیب


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
برنامهٔ بدون عیب

واژه انگلیسی
Zero Deffects Programme

توضیحات
نوعی روش بازبینی کیفیت است که بر ایجاد حس مسئولیت و غرور در کارکنان نسبت به کارشان تأکید می‌ورزد.