آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بودجه‌بندی از صفر


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
بودجه‌بندی از صفر

واژه انگلیسی
Zero Budgeting

توضیحات
نوعی بودجه‌بندی است که به موجب آن مدیران باید هر ساله اقلام هزینه را توجیه کنند، حال آنکه در بودجه‌بندی افزایشی (Incremental budgeting) هرگونه تغییری نسبت به ارقام قبلی باید توجیه شود. م. Zero-base budgeting