آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سند قرضهٔ بی‌بهره


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
سند قرضهٔ بی‌بهره

واژه انگلیسی
Zero Bonds

توضیحات
به این سند بهره تعلق نمی‌گیرد و اما در بازار تنزیل و فروخته شده و در سررسید نیز بهای اسمی آن پرداخته می‌شود.