آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نمودار Z شکل؛ نمودار Z واری


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
نمودار Z شکل؛ نمودار Z واری

واژه انگلیسی
"Z" Chart

توضیحات
نمودار مربوط به تولید یک مؤسسه و به منظور مقایسهٔ آسان و نشان‌دهندهٔ نمودارهای جمع کل ماهانه، جمع انباشتی ماهانه و تغییر سالانه، این سه نمایش هندسی باهم شکل Z را می‌گیرند.