آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سود اعلان شدهٔ سهام در پایان دوره؛ نفع اضافی آخر سال


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
سود اعلان شدهٔ سهام در پایان دوره؛ نفع اضافی آخر سال

واژه انگلیسی
Year-end Dividend

توضیحات