آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اسناد قرضهٔ یانکی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
اسناد قرضهٔ یانکی

واژه انگلیسی
Yankee Bonds

توضیحات
اوراق قرضه‌ای که به دلار امریکا در ایالات متحد انتشار یافته است.