آفتاب

واژه نامه های آفتاب

یوآن، واحد پول چین، نشانهٔ Yuan است؛ ین، واحد پول ژاپن، نشانهٔ Yen است


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
یوآن، واحد پول چین، نشانهٔ Yuan است؛ ین، واحد پول ژاپن، نشانهٔ Yen است

واژه انگلیسی
Y

توضیحات