آفتاب

واژه نامه های آفتاب

قوانین موضوعه


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
قوانین موضوعه

واژه انگلیسی
Written Law

توضیحات
قوانینی که ناشی از ارادهٔ قانونگذار و مصوبهٔ مجلس قانونگذاری است. م. Statute law