آفتاب

واژه نامه های آفتاب

(zygotic) (ج.ش) تخم گشنیده شده، سلول گشنیده شده یا لقاح شده، یاخته‌ای كه از تركیب دو سلول جنسی (Gamete) به‌وجود آید، تخم بارور، تخم.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
(zygotic) (ج.ش) تخم گشنیده شده، سلول گشنیده شده یا لقاح شده، یاخته‌ای كه از تركیب دو سلول جنسی (Gamete) به‌وجود آید، تخم بارور، تخم.

واژه انگلیسی
Zygote

توضیحات