آفتاب

واژه نامه های آفتاب

جانور گیاه سان، (ج.ش.) انواع جانوران مهره‌داری كه رشد آنها شبیه گیاه می‌باشد.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
جانور گیاه سان، (ج.ش.) انواع جانوران مهره‌داری كه رشد آنها شبیه گیاه می‌باشد.

واژه انگلیسی
Zoophyte

توضیحات