آفتاب

واژه نامه های آفتاب

دارای خدایان مجسم به‌شكل جانور، شبیه جانور، جانورسان


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
دارای خدایان مجسم به‌شكل جانور، شبیه جانور، جانورسان

واژه انگلیسی
Zoomorphic

توضیحات