آفتاب

واژه نامه های آفتاب

(زیست شناسی) جانورسان، شبیه جانوران، شبه جانور، شبه حیوان، زیوه.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
(زیست شناسی) جانورسان، شبیه جانوران، شبه جانور، شبه حیوان، زیوه.

واژه انگلیسی
Zooid

توضیحات