آفتاب

واژه نامه های آفتاب

قسمتی از علم جانور شناسی كه در باره روابط جانور با محیط خود بحث میكند، بوم شناسی حیوانی.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
قسمتی از علم جانور شناسی كه در باره روابط جانور با محیط خود بحث میكند، بوم شناسی حیوانی.

واژه انگلیسی
Zoo ecology

توضیحات