آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بخش ، قلمرو، مدار، (در جمع) مدارات ، كمربند، منطقه ، ناحیه ، حوزه ، محات كردن ، جزء حوزه‌ای به حساب آوردن ، ناحیه‌ای شدن.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
بخش ، قلمرو، مدار، (در جمع) مدارات ، كمربند، منطقه ، ناحیه ، حوزه ، محات كردن ، جزء حوزه‌ای به حساب آوردن ، ناحیه‌ای شدن.

واژه انگلیسی
Zone

توضیحات