آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ساختمان غشایی، طرز پخش و انتشارموجودات در مناطق جغرافیایی.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
ساختمان غشایی، طرز پخش و انتشارموجودات در مناطق جغرافیایی.

واژه انگلیسی
Zonation

توضیحات