آفتاب

واژه نامه های آفتاب

دارای مدار، غشادار، لا یه دار، (گ.ش.) واقع بروی یك خط مانند بعضی از هاگ‌های چندتایی.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
دارای مدار، غشادار، لا یه دار، (گ.ش.) واقع بروی یك خط مانند بعضی از هاگ‌های چندتایی.

واژه انگلیسی
Zonate

توضیحات