آفتاب

واژه نامه های آفتاب

(zombi) مارخدا، خدایی به‌شكل مار(در میان سرخ پوستان)، روحی كه به عقیده سیاه‌پوستان به بدن مرده حلول كرده و انراجان تازه بخشد، انسان زنده شد، ادم احمق.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
(zombi) مارخدا، خدایی به‌شكل مار(در میان سرخ پوستان)، روحی كه به عقیده سیاه‌پوستان به بدن مرده حلول كرده و انراجان تازه بخشد، انسان زنده شد، ادم احمق.

واژه انگلیسی
Zombie

توضیحات