آفتاب

واژه نامه های آفتاب

(zombie) مارخدا، خدایی بشكل مار(در میان سرخ پوستان)، روحی كه بعقیده سیاه پوستان ببدن مرده حلول كرده و انراجان تازه بخشد، انسان زنده شد، ادم احمق.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
(zombie) مارخدا، خدایی بشكل مار(در میان سرخ پوستان)، روحی كه بعقیده سیاه پوستان ببدن مرده حلول كرده و انراجان تازه بخشد، انسان زنده شد، ادم احمق.

واژه انگلیسی
Zombi

توضیحات