آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سنگ معدن، دارای بلورهای هرمی شكل مركب از سلیكات قلیایی وا لومینیومی.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
سنگ معدن، دارای بلورهای هرمی شكل مركب از سلیكات قلیایی وا لومینیومی.

واژه انگلیسی
Zoisite

توضیحات