آفتاب

واژه نامه های آفتاب

یكی ازخطوط زوایا یا دوره‌های كج و معوج گلدوزی (در مقابل zag)، یكی از دو خط كج.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
یكی ازخطوط زوایا یا دوره‌های كج و معوج گلدوزی (در مقابل zag)، یكی از دو خط كج.

واژه انگلیسی
Zig

توضیحات