آفتاب

واژه نامه های آفتاب

(بدیع) اسعتمال صفت یا قید یا فعلی برای دو یا چند كلمه به‌طوری كه شامل همه یا یكی شود.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
(بدیع) اسعتمال صفت یا قید یا فعلی برای دو یا چند كلمه به‌طوری كه شامل همه یا یكی شود.

واژه انگلیسی
Zeugma

توضیحات