آفتاب

واژه نامه های آفتاب

(نظ.) هنگام حمله یا حركت تعیین شده قبلی، (مج.) لحظه شروع آزمایشات سخت، لحظه بحرانی.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
(نظ.) هنگام حمله یا حركت تعیین شده قبلی، (مج.) لحظه شروع آزمایشات سخت، لحظه بحرانی.

واژه انگلیسی
Zero hour

توضیحات