آفتاب

واژه نامه های آفتاب

صفر، هیچ، مبداء، محل شروع، پایین‌ترین نقطه، نقطه‌گذاری كردن، روی صفر میزان كردن.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
صفر، هیچ، مبداء، محل شروع، پایین‌ترین نقطه، نقطه‌گذاری كردن، روی صفر میزان كردن.

واژه انگلیسی
Zero

توضیحات