آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بیمه نامهٔ «شریک در سود»


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
بیمه نامهٔ «شریک در سود»

واژه انگلیسی
"With Profit" Policy

توضیحات
نوعی بیمهٔ عمر است که در آن بیمه شونده در قبال حق بیمه‌ای که می‌پردازد در سود شرکت بیمه نیز شریک می‌شود.