آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مشمول دریافت خسارت خاص


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
مشمول دریافت خسارت خاص

واژه انگلیسی
With Particular Average

توضیحات
شرط یا ماده‌ای است در بیمه نامهٔ دریایی که به موجب آن خسارتهای خاص، مورد مطالبه قرار می‌گیرد. ن.ک: Free of particalar average