آفتاب

واژه نامه های آفتاب

انتقال تلگرافی؛ حوالهٔ تلگرافی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
انتقال تلگرافی؛ حوالهٔ تلگرافی

واژه انگلیسی
Wire Transfer

توضیحات
انتقال وجه از یک نقطه است به نقطهٔ دیگر با تلگراف، تلکس و فاکس و جز اینها. م. Telegraphic transfer