آفتاب

واژه نامه های آفتاب

رتبه‌بندی حداکثر؛ رتبه‌بندی بیشینه


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
رتبه‌بندی حداکثر؛ رتبه‌بندی بیشینه

واژه انگلیسی
A. A. Rating

توضیحات
اصطلاح بورس اوراق بهادار است