آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اصل توانائی پرداخت


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
اصل توانائی پرداخت

واژه انگلیسی
Ability - to - pay Principle

توضیحات
عقیده‌ای مبتنی بر این اندیشه که عملکرد عادلانهٔ دولت مستلزم آن است که در تعیین شمول مالیاتی، اصل کلی باید این باشد که چه کسی توانائی پرداخت دارد، نه آن که چه کسی منافع را دریافت می‌کند. ن.ک: Benefit principle