آفتاب

واژه نامه های آفتاب

در بالا، بالای، بالای سر، نام برده، بالاتر، برتر، مافوق، واقع در بالا، سابق‌الذكر، مذكور در فوق.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
در بالا، بالای، بالای سر، نام برده، بالاتر، برتر، مافوق، واقع در بالا، سابق‌الذكر، مذكور در فوق.

واژه انگلیسی
Above

توضیحات