آفتاب

واژه نامه های آفتاب

فراوان بودن، زیاد بودن، وفور داشتن، تعیین حدود كردن، محدود كردن.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
فراوان بودن، زیاد بودن، وفور داشتن، تعیین حدود كردن، محدود كردن.

واژه انگلیسی
Abound

توضیحات