آفتاب

واژه نامه های آفتاب

منزل، مسكن، رحل اقامت افكندن، اشاره كردن، پیشگویی كردن، بودگاه، بودباش.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
منزل، مسكن، رحل اقامت افكندن، اشاره كردن، پیشگویی كردن، بودگاه، بودباش.

واژه انگلیسی
Abode

توضیحات