آفتاب

واژه نامه های آفتاب

فرایندهای توجه


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
فرایندهای توجه

واژه انگلیسی
Attentional process

توضیحات
به آن متغیرهائی گفته می‌شود که تعئین می‌کنند در ضمن یادگیری به چه چیزهائی توجه بشود.