آفتاب

واژه نامه های آفتاب

فراخنای توجه


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
فراخنای توجه

واژه انگلیسی
Attention span

توضیحات
۱- مدت‌زمانی که یک شخص می‌تواند بر روی فعالیتی تمرکز کند ، گستره یا فراخنای توجه گویند. این گستره در سنین مختلف ، سطح رشد ، شرایط جسمانی و روانی و براساس میزان جذابیّت فعالیت برای شخص متفاوت است. ۲- از نظر تکنیکی ، تعداد اشیا یا محرک‌های مجزائی که با یک‌بار ارائه کوتاه‌مدت قابل درک است.