آفتاب

واژه نامه های آفتاب

توجه‌کردن


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
توجه‌کردن

واژه انگلیسی
Attending

توضیحات
آماده‌شدن برای ادراک ، مثل گوش‌کردن یا نگاه‌کردن. فرایند انتخاب روانی که به‌وسیله آن از بین محرک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بالقوه فراوان ، فقط محرک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هائی را انتخاب می‌کنیم که با علایق و احتیاجات کنونی ما ارتباط دارند.