آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مکتب ذره‌ای ، ذره‌نگری


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
مکتب ذره‌ای ، ذره‌نگری

واژه انگلیسی
Atomism

توضیحات
۱- یک عقیدهٔ فلسفی کلی مبنی بر اینکه پدیده‌ها را به بهترین وجه با تحلیل آنها به ابتدائی‌ترین اجزاء آنها می‌توان فهمید. عده‌ای اصطلاح elementarism را به اتمیسیم ترجیح می‌دهند. ۲- به معنای خاص ، به آن نظر فلسفی گفته می‌شود که وجود یا هستی را عبارت از اجزای جداازهم در مکان وزمان می‌داند. ۳- به معنای اعم هر نظریه‌ای در علوم سیاست و روان‌شناسی است که اجزاء را مستقل و مقدّم بر مجموعه‌ای می‌داند که از آنها ترکیب‌یافته است. ۴- در جامعه‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی ، روش مطالعه گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و جوامعی که مدعی است پدیده‌های اجتماعی را باید مجموع نفوذهای افراد تشکیل‌دهنده گروه دانست از این نظریه امروز کمتر دفاع می‌شود.