آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نظام آموزش مدرسه‌ای


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
نظام آموزش مدرسه‌ای

واژه انگلیسی
Astudy of schooling

توضیحات
مدل نظام آمورش مدرسه به‌عنوان راهنمای فرایند برنامه‌ریزی درسی از سه بخش تشکیل شده است: ۱- پنج دیدگاه (سطح) از برنامه درسی که عبارت است از دیدگاه یا سطح ایده‌آل ، رسمی ، آموزشی ، اجرائی و تجربی دو دیدگاه دیگر یعنی دیدگاه اجتماعی و دیدگاه نهادی هم بعداً به این مجموعه اضافه شد. ۲- نه عنصر برنامه درسی که شامل اهداف ، مواد آموزشی ، محتوا ، فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های یادگیری ، راهبردهای یادگیری ، ارزشیابی ، گروه‌بندی ، زمان ، و فضا می‌باشد. ۳- نه عامل کیفی موثر در برنامه درسی؛ شامل توصیف ، تصمیم‌گیری ، منطق ، ا ولویت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ، نگرش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ، تناسب ، جامعیّت ، فردیت ، و عوامل تسریع‌کننده و بازدارنده این مدل تحقیقاتی تلاقی و تلازم هر یک از دیدگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را با هر یک از عناصر نه‌گانه برنامه درسی و همچنین با ابعاد نه‌گانه کیفی نشان می‌دهد ، نقطه تلاقی دیگر عبارتست از اولولیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هائی که مسئولان مناطق آموزشی (برنامه درسی از دیدگاه رسمی) در باب اهداف و ارزشیابی ، زمان و یا راهبردهای یاددهی - یادگیری دارند که از اهمیّت بالائی برخوردار می‌باشد. پیچیدگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هائی از این‌گونه که بی‌تأثیربودن تلاش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ساده‌انگارانه برای تغئیر و اصلاح برنامه درسی در گذشته را به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خوبی توجیه می‌‌کند.