آفتاب

واژه نامه های آفتاب

فرض ، فرضیه


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
فرض ، فرضیه

واژه انگلیسی
Assumption

توضیحات
فرضیه تحقیق یا فرضیه علمی عبارت است از یک حکم یا بیان رسمی و مثبت برای پیش‌بینی نتیجه یک تحقیق منحصر بفرد ، یا توضیح آزمایشی رابطه بین دو یا چند متغیر. فرضیه سبب می‌شود که تحقیق روی یک هدف معین متمرکز شود و آنچه که باید مورد مشاهده قرار گیرد مشخص گردد. درواقع فرضیه تحقیق ، پاسخی آزمایشی به یک پرسش است ، یک گمان یا حدس بخردانه است که باید برای اثبات درستی یا نادرستی آن را در بوتهٔ آزمایش گذاشت.