آفتاب

واژه نامه های آفتاب

جای‌گشت تداعی ، جابه‌جائی تداعی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
جای‌گشت تداعی ، جابه‌جائی تداعی

واژه انگلیسی
Associative shifting

توضیحات
فرایندی که توسط آن یک پاسخ از یک مجموعه شرایط تحریکی به مجموعه شرایط تحریکی دیگر "انتقال" می‌یابد ، و این کار از راه اضافه‌کردن عناصر محرک تازه و حذف محرک کهنه انجام می‌گیرد. نتیجه اینکه پاسخی که در اصل به یک مجموعه از شرایط داده می‌شد اینک به مجموعهٔ کاملاً متفاوتی از شرایط داده می‌شود. جای‌گشت تداعی بر اصل مجاورت مبتنی است.