آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آزمون تداعی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
آزمون تداعی

واژه انگلیسی
Association test

توضیحات
آزمون تداعی نوعی آزمون فرافکن است که طی آن از کودک می‌خواهند اولین ایده‌ای را که در پاسخ به یک تصویر یا واژه به ذهنش خطور می‌کند ، بیان کند؛ مانند آزمون تداعی واژگان. این پاسخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به روان‌شناس درتشخیص احساسات و نگرش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هائی که کودک نمی‌تواند براحتی بیان کند ، یاری می‌رساند. به تعبیر دیگر آزمون تداعی آزمونی است که طی آن ، فهرستی از محرک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مثل کلمات ، تصاویر و مانند آنها به آزمودنی نشان داده می‌شود و او باید آنچه را که به ذهنش تداعی شده است ، بیان کند.