آفتاب

واژه نامه های آفتاب

۱- تداعی ، همخوانی ۲- انجمن ، مؤسسه


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
۱- تداعی ، همخوانی ۲- انجمن ، مؤسسه

واژه انگلیسی
Association

توضیحات
وابستگی میان تجارب و آگاهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شخص به طریق مجاورت ، تشابه و تضاد و علت و معلولی. ۲- گروهی سازمان‌یافته برای پیگیری یک هدف خاص یا منافعی خاص.