آفتاب

واژه نامه های آفتاب

جذب ، درون‌سازی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
جذب ، درون‌سازی

واژه انگلیسی
Assimilation

توضیحات
پاسخ‌دادن به محیط فیزیکی برطبق ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شناختی موجود. جذب به نوعی جورشدن ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شناختی و محیط فیزیکی گفته می‌شود. جذب را می‌توان تاحدی دانستن (knowing) یا بازشناسی (recognition) دانست.