آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تکلیف درسی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
تکلیف درسی

واژه انگلیسی
Assignment

توضیحات
۱- تعئین تکلیف‌های مدرسه است که کلاس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها یا افراد باید انجام دهند. ۲- کار و فعالیت مدرسه که برای کلاس یا دانش‌آموزان تعئین شده است.