آفتاب

واژه نامه های آفتاب

جرأت‌ورزی ، تحکم‌آمیزی ، جسارت


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
جرأت‌ورزی ، تحکم‌آمیزی ، جسارت

واژه انگلیسی
Assertiveness

توضیحات
جرأ‌ت‌ورزی یک ویژگی رفتاری است که مشخصه آن رفتار اجتماعی مثبت به‌منظور دفاع از حق یا رسیدن به هدف است. رفتار حاکی از جرأت‌ورزی را باید روی یک پیوستار تجسّم کرد ، در منتهی‌الیه چپ رفتار منفعلانه قرار دارد ، و در منتهی‌الیه راست رفتار پرخاشگر قرار دارد.رفتار حاکی از جرأت‌ورزی در وسط قرار دارد و پاسخ "درست"است به وضعیتی اجتماعی که می‌تواند موجب احساس ناکامی شود.