آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آموزش اظهار وجود ، جرأت‌آموزی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
آموزش اظهار وجود ، جرأت‌آموزی

واژه انگلیسی
Assertive traning

توضیحات
یک برچسب کلی برای انواعی از روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های درمانی که معمولاً در درمان اختلالات گوناگونی که با فقدان قاطعیت و اظهاروجود مشخص هستند ، مثل اختلال شخصیت وابسته و اختلال شخصیت اسکیزوئید ، و یک برنامه آموزش کلی طرحریزی شده به منظور یاددادن به افراد که چگونه در دنیای تهدیدآمیز امروز اظهاروجود کنند.